Shimano Sustain Schematics

SHIMANO SUSTAIN SA1000F(93-22) (558.1k)
SHIMANO SUSTAIN SA1000FA(97-01) (569k)
SHIMANO SUSTAIN SA1000FD(2003) (616.8k)
SHIMANO SUSTAIN SA1000FD(2007) (620.1k)
SHIMANO SUSTAIN SA1000F PARTS(93-23) (534.8k)
SHIMANO SUSTAIN SA2000F(93-24) (559k)
SHIMANO SUSTAIN SA2000FA(97-02) (569.6k)
SHIMANO SUSTAIN SA2000F PARTS(93-25) (535.1k)
SHIMANO SUSTAIN SA2500FD(2003) (771.3k)
SHIMANO SUSTAIN SA2500FD(2007) (617.9k)
SHIMANO SUSTAIN SA4000F(93-26) (559.4k)
SHIMANO SUSTAIN SA4000FA(97-03) (569.8k)
SHIMANO SUSTAIN SA4000FD(2003) (1.3M)
SHIMANO SUSTAIN SA4000FD(2007) (521.9k)
SHIMANO SUSTAIN SA4000F PARTS(93-27) (535.1k)
SHIMANO SUSTAIN SA5000FD(2003) (1.4M)
SHIMANO SUSTAIN SA5000FD(2007) (643.5k)
SHIMANO SUSTAIN SA5000FE(2008) (658k)
SHIMANO SUSTAIN SA6000FA(97-04) (569.1k)
SHIMANO SUSTAIN SA6000FD(2003) (1.5M)
SHIMANO SUSTAIN SA6000FD(2007) (656.4k)
SHIMANO SUSTAIN SA6000FE(2008) (663.1k)
SHIMANO SUSTAIN SA8000FD(2003) (1.5M)
SHIMANO SUSTAIN SA8000FD(2007) (657.1k)
SHIMANO SUSTAIN SA8000FE(2008) (662.1k)
Shimano Sustain 12SA2500FG (266.5k)
Shimano Sustain 12SA3000FG (265.5k)
Shimano Sustain 12SA4000FG (273.4k)
Shimano Sustain 12SA5000FG (273.2k)
Shimano Sustain 12SA6000FG (233.5k)
Shimano Sustain 12SA10000FG (233.4k)
Shimano Sustain 17SA4XGFI (273.5k)
Shimano Sustain 17SAC5XGFI (277.3k)
Shimano Sustain SA2500HGFI (1M)
Shimano Sustain SA2500HGFJ (835.7k)
Shimano Sustain SA4000XGFJ (851.9k)
Shimano Sustain SAC3000HGFI (273.9k)
Shimano Sustain SAC3000HGFJ (841.8k)
Shimano Sustain SAC5000XGFJ (818.8k)