Shimano Triton Schematics

SHIMANO TLD15(2003) (1.6M)
SHIMANO TLD20(2003) (1.6M)
SHIMANO TLD25(2003) (1.6M)
SHIMANO TRITON 2 SPEED TLD20(1996) (451.1k)
SHIMANO TRITON 2 SPEED TLD30(1996) (451.1k)
SHIMANO TRITON 2 SPEED TLD50 LRS(97-40) (1.7M)
SHIMANO TRITON 2 SPEED TLD50(97-39) (1.7M)
SHIMANO TRITON 2 SPEED TLD50(1996) (534.7k)
SHIMANO TRITON 2 SPEED TLD50LRS(1996) (535.5k)
SHIMANO TRITON 2 SPEED TLD50LRS(2006) (626k)
SHIMANO TRITON 2 SP TLD2S 20(1996) (460.4k)
SHIMANO TRITON 2 SP TLD2S 20A(2006) (648k)
SHIMANO TRITON 2 SP TLD2S 30(1996) (460.6k)
SHIMANO TRITON 2 SP TLD2S 30A(2006) (649.2k)
SHIMANO TRITON 2 SP TLD2S 50(2006) (625.4k)
SHIMANO TRITON 2 SP TLD2S 50A(2006) (630.3k)
SHIMANO TRITON 2 SP TLD2S 50LRSA(2006) (629.8k)
SHIMANO TRITON 100G(90-36) (541.3k)
SHIMANO TRITON 200G(90-37) (541.2k)
SHIMANO TRITON 300(87-165) (543.1k)
SHIMANO TRITON 400(87-166) (542.3k)
SHIMANO TRITON BAITRUNNER PLUS 3500(89-44) (568.6k)
SHIMANO TRITON BAITRUNNER PLUS 4500US(89-45) (569.1k)
SHIMANO TRITON BAITRUNNER PLUS 6500US(89-46) (568.8k)
SHIMANO TRITON BEASTMASTER 4-0(89-67) (560.8k)
SHIMANO TRITON BEASTMASTER 4-0(1989) (567.2k)
SHIMANO TRITON BEASTMASTER 20-30(89-68) (560.4k)
SHIMANO TRITON BEASTMASTER 20-30(1989) (560.9k)
SHIMANO TRITON BEASTMASTER 30-50(89-69) (559.7k)
SHIMANO TRITON BEASTMASTER 30-50(1989) (564.2k)
SHIMANO TRITON BEASTMASTER 50-80(89-70) (564.8k)
SHIMANO TRITON BEASTMASTER 80-130(89-71) (567.5k)
SHIMANO TRITON BEASTMASTER 80-130(1989) (570k)
SHIMANO TRITON BEASTMASTER GRAPHITE 2 SPD 12-30(90-32) (549.7k)
SHIMANO TRITON BEASTMASTER GRAPHITE 2 SPD 20-50(90-33) (550k)
SHIMANO TRITON GT TR100GT(87-171) (551.1k)
SHIMANO TRITON GT TR200GT(87-172) (550.1k)
SHIMANO TRITON LEVER DRAG SP5(89-35) (549.8k)
SHIMANO TRITON LEVER DRAG SP10(89-36) (550.5k)
SHIMANO TRITON LEVER DRAG SP15(89-37) (547.9k)
SHIMANO TRITON LEVER DRAG TLD5(87-175) (564.4k)
SHIMANO TRITON LEVER DRAG TLD10(87-176) (557.6k)
SHIMANO TRITON LEVER DRAG TLD15(87-177) (558.2k)
SHIMANO TRITON LEVER DRAG TLD20(87-178) (546.6k)
SHIMANO TRITON LEVER DRAG TLD25(87-179) (545.6k)
SHIMANO TRITON LEVER DRAG TR1000LD(87-180) (545.2k)
SHIMANO TRITON LEVER DRAG TR2000LD(87-181) (546.9k)
SHIMANO TRITON MAG MARK III(87-163) (538.8k)
SHIMANO TRITON MAG MARK IV(87-164) (538.7k)
SHIMANO TRITON MARK I(87-159) (542k)
SHIMANO TRITON MARK I(1982) (551.7k)
SHIMANO TRITON MARK II(87-160) (539.9k)
SHIMANO TRITON MARK II(1982) (551.3k)
SHIMANO TRITON MARK IIIS(87-161) (535.8k)
SHIMANO TRITON MARK IVS(87-162) (537.7k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER II(91-31) (537.2k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER II(91-45) (543.7k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER III(91-32) (537.3k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER III(91-46) (543.3k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER IV(91-33) (537.3k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER IV(91-47) (542.3k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER SPECIAL TSS2(89-32) (546.5k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER SPECIAL TSS3US(89-33) (547.1k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER SPECIAL TSS4US(89-34) (546.7k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER TSM100GT(87-173) (542.3k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER TSM100GTFS(88-52) (546.3k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER TSM200GT(87-174) (546.9k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER TSM200GTFS(88-53) (548.5k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER TSMIIFS(88-49) (539.7k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER TSMIII(87-169) (540.1k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER TSMIIIFS(88-50) (543.3k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER TSMIV(87-170) (542.3k)
SHIMANO TRITON SPEEDMASTER TSMIVFS(88-51) (538.3k)
SHIMANO TRITON STAR DRAG TSD3GT(87-167) (543.4k)
SHIMANO TRITON STAR DRAG TSD4GT(87-168) (542.4k)
SHIMANO TRITON STAR TLD15-30S(2005) (1.6M)
SHIMANO TRITON STAR TLD20-40S(2005) (1.6M)
SHIMANO TRITON SUPER H SPEED SPEEDMASTER IICFS(90-38) (540.8k)
SHIMANO TRITON TLD 2 SPD 20(92-23) (551.1k)
SHIMANO TRITON TLD 2 SPD 30(92-24) (549.4k)
SHIMANO TRITON TLD15(1998) (537.8k)
SHIMANO TRITON TLD15S(1990) (470.5k)
SHIMANO TRITON TLD20(1998) (537.1k)
SHIMANO TRITON TLD20S(1990) (470.5k)
SHIMANO TRITON TLD25(1998) (537.6k)
SHIMANO TRITON TLD30S(1990) (470.5k)
SHIMANO TRITON TLD40S(1990) (470.5k)
SHIMANO TRITON TLD STAR 15-30S(90-34) (537.6k)
SHIMANO TRITON TLD STAR 20-40S(90-35) (537.7k)
SHIMANO TRITON TR1000LD(1997) (588.6k)
SHIMANO TRITON TR2000LD(1997) (588.5k)
SHIMANO TRITON TRN100G(2003) (471.4k)
SHIMANO TRITON TRN200G(2003) (471.5k)
SHIMANO TRITON TROLLING SERIES TTS30-50-50W 80W(87-157) (551k)
SHIMANO TRITON TROLLING SERIES TTS30-50-50W 80W(87-158) (559.9k)
SHIMANO TRN100G(2003) (1.7M)
SHIMANO TRN200G(2003) (1.7M)
Shimano TLD20IIA (211.1k)
Shimano TLD30IIA (212.5k)
Shimano TLD50IIA (197k)
Shimano TLD50IILRSA (197.2k)